de Paarden

Minke Fan De Reidswal      11-05-2004       schofthoogte 175     Merrie           Onne 376 x Lammert 260

Criske van de Waaldijk      02-05-2016   schofthoogte 168  merrie                 Hette 481x Tsjalke 397

Yanoek              25-3-2015      schofthoogte 168       merrie                                   Wytse 462 x Fetse 349

Tess         02-06-2014      schofthoogte 162   merrie                                                   Thorben 466 x Beart 411